Forældreråd & Arbejdsgrupper

Forældreråd

På Rudersdal Lilleskole har vi et forældreråd, der består af to-fire forældrerepræsentanter fra hver samlæst klasse. Forældrerådet varetager opgaver, der understøtter klassernes og skolens sociale fundament og liv, og skolen ser positivt på, at forældrerådet kommer med forslag og initiativer, der bidrager positivt til fællesskabet.

Som forældrerepræsentant har man bl.a. til opgave at byde nye familier velkommen til skolen, når en besøgsperiode er aftalt. Herefter sørger forældrerepræsentanterne for at tage kontakt til familien og sikre, at de modtager skema, ugeplan og anden relevant information.

Der vælges nye repræsentanter til forældrerådet, når alle forældremøder er afholdt ved skoleårets begyndelse. Herpå følger et forældrerådsmøde, hvor både de nye og de gamle repræsentanter deltager. Omdrejningspunktet for årets første møde er forældrerådets formål og planlægning af den forestående høstfest.

Opgaver:

·         Velkomst til nye elever. Overlevere skemaer og ugeplaner og anden relevant information.

·         Oppyntning af haven til Høstfest.      

·      Planlægning af fællesspisning i klasserne.

·         Arrangere sociale aktiviteter for klasserne som fx brætspil-eftermiddage, klassefester, filmaften etc..

·         Planlægge fx en forårsfest, eller andre festlige arrangementer.

 

Der afholdes fire årlige møder, og forældrerådet kan nedsætte udvalg af forskellig karakter, der kan varetage specifikke opgaver.

Arbejdsgrupper og udvalg

Skolen har en aktiv forældregruppe, der lægger mange kræfter i at understøtte skolens visioner og fortsat positive udvikling gennem de ressourcer, der findes i forældregruppen.

 Interesserede forældre kan rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er et ønske om at nedsætte et udvalg. 

Nuværende udvalg:

  • IT og data udvalg
  • Marketing og PR udvalg
  • Økonomiudvalg