Til nye forældre

Generel information

Kommunikation og forventninger til skole/hjem-samarbejdet

Vi bruger skoleintra kommunikation mellem skole og hjem. Vi besvarer mails på intra inden for 1-3 dage, alt efter mailens indhold.

Alle er forpligtet til at indgå i  et positivt og konstruktivt skole/hjem-samarbejde. Der er en gensidig forventning om, at tonen altid er respektfuld, og både hjem og skole skal sammen om at støtte op om barnets trivsel og skolegang.

Fællesmails til hele klasser eller hele personalegruppen frabedes.

Vi afholder skole/hjem-samtaler to gange om året, og samtaler ved behov. 

I august og januar afholder vi forældremøder i de enkelte klasser, og derudover har vi et lejrskolemøde i forbindelse med vores årlige lejrskole i august. 

Vi afholder forældrekredsmøde hvert år i april. På forældrekredsmødet aflægger bestyrelsen beretning, og der er valg til bestyrelsen.

 

Regler for mobiler

På Rudersdal lilleskole er vi, hvilket betyder, at alle elever afleverer deres mobiler hver morgen. I de ældste klasser kan det være muligt at få udleveret sin telefon, hvis man skal ud at købe frokost. Det er op til klassens forældre at beslutte, om alle børn skal have et hævekort og lade mobilerne blive på skolen.

Mobilerne bruges nogle gange i forbindelse med skolearbejde.

Regler for tablet/pc

Fra 0.-3- kl. er vores undervisningsmaterialer analoge, dog bruger lærerne af og til online undervisningsportaler til arbejde med et emne.  Fra 4. klasse skal alle elever medbringe deres egen computer.

Morgensamling

Hver dag kl.9.30 er der morgensamling for alle skolens elever og personale. Her bliver der givet meddelelser, og vi synger to sange. Børnene har hver deres egen sangbog, som skal købes ved indmeldelse. 

Derudover er det også her, at eleverne kan fremføre noget de arbejder med som fx en sang, en dans, matematiksjov mv.

Faste traditioner på Rudersdal lilleskole

Første skoledag efter sommerferien

Elever, forældre og personale mødes til fælles morgenmad i haven. Vi spiser morgenmad, synger en sang og hygger, inden vi siger farvel til forældrene og går i klasserne. Vi starter kl.9 og slutter kl.12.

0. klasse planter et frugttræ hvert år.

Store Badedag 

Den første fredag i det nye skoleår, afholder vi Store Badedag på Skodsborg Strand, hvor det er muligt at aflægge den frivillige Vejlesøprøve, som man skal have taget for at have lov til at gå ned til søen. Prøven kan tages af elever fra 4. kl. og skal fornys hvert år.

Fælles lejrskole for hele personalegruppen og elever.

Skolens fødselsdag 

Vi fejrer skolens fødselsdag i herlig kombination med den årlige skakdag fredag inden vinterferien. 

Udenlandsrejse for 8./9. klasse

8./9. klasse er hvert år på udenlandsrejse til et land i Europa. Destinationen varierer og indholdet kan være alt fra byvandring og kultur til skirejse og fjeldvandring.

Fælles for hele skolen, uanset klassetrin:

  • Juleuge og juleafslutning, sammen med forældrene.
  • Grundlovsfest med fælles morgenmad, sammen med forældregruppen.
  • Sidste skoledag med fælles morgenmad, sammen med forældregruppen.
  • Høstfest.

Regler for udendørs adfærd

Skolen arbejder med usynlige grænser udendørs, hvilket medfører en stor tillid til det enkelte barns færden. Vi forventer, at alle børn bliver på skolens grund, ligesom de respekterer de særlige regler i forhold til deres færden ved vores sø, Vejlesø.

Man må kun færdes ved Vejlesø, når man har bestået Vejlesøprøven på Store Badedag.

Samarbejdspartnere

Rudersdal Kommune stiller følgende samarbejdspartnere til rådighed for skolen:

UU – Ungdomsuddannelsesvejledning.

PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning herunder psykolog, talepædagog og ergoterapeut.

Sundhedsplejerske.

Skoletandplejen foregår i barnets hjemkommune.