Undervisningsmiljøvurdering

Rudersdal lilleskoles evaluering af den samlede undervisning og opfølgning herpå

Evaluering januar 2022

På Rudersdal Lilleskole arbejder vi kontinuerligt med at udvikle rammerne for faglighed og trivseI for at sikre, at vi fortsat tilbyder eleverne den bedst tænkelige skole. Vores evalueringsarbejde består bl.a. af undervisningsmiljøvurderinger, hvor vi stiller os nysgerrige og undersøgende omkring skolens hverdag, relationerne, elevernes medbestemmelse, det faglige niveau, de fysiske rammer mm.

Vi har sammensat en række spørgsmål, som har dannet udgangspunkt for dialog med hver enkelt klasse. Spørgsmålene er tilpasset elevernes alder og behandler følgende områder:

  • Passende faglige udfordringer
  • Gode relationer
  • En aktiv elevrolle
  • Variation i skoledagen
  • Fordybelse og ro
  • Trivsel/tryghed i undervisning og pauser
  • De fysiske rammer
De ældste klasser har taget stilling til de forskellige områder via en spørgeskemaundersøgelse, mens de yngste klasser har haft en klassedialog, hvor de enkelte områder er blevet diskuteret. I undersøgelsen 2022 har vi lagt særlig stor vægt på at undersøge elevernes indbyrdes relationer, omgangstone og respekt, samt elevernes oplevelse af dialog og tillid ift. personalet.

UVM er gennemført i januar 2022, og undersøgelsens resultat er gennemgået med klasserne og i personalegruppen.

Vi bringer her en kort sammenfatning af udvalgte områder i den samlede undersøgelse.

Gode relationer

Eleverne siger samstemmende, at de oplever at have venskaber både i egen klasse og på tværs af klasserne, og at de ikke oplever drillerier eller mobning. I relationerne til personalet beskrives omgangstonen som respektfuld, mens en lille gruppe elever svarer ”middel” ift. en respektfuld omgangstone blandt klassekammeraterne. Dette er et opmærksomhedspunkt i de ældste klasser, hvor vi har tilbagevendende trivselsdage med fokus på sprog og dialog.

Der gives enstemmigt udtryk for, at eleverne føler sig trygge i både timerne og pauserne, og at de tør at sige deres mening højt i klassen.

Faglighed

Mere end 90% af eleverne svarer, at det faglige niveau er passende, og at de oplever at have mulighed for indflydelse på undervisning. For 6.-9. klasse er en stor del af undervisningen tilrettelagt som gruppearbejde, mens en mindre del af undervisningen foregår som udflugter. De yngste klasser er glade for deres ugentlige turdag, mens mellemgruppen ønsker flere udflugter. Fysiske aktiviteter og udendørs undervisning må gerne blive opprioriteret for de fleste klassers vedkommende.

Af besvarelserne fremgår det, at eleverne oplever ro i timerne, og at de finder det nemt at koncentrere sig.

De fysiske rammer

Eleverne er overordnede tilfredse med de fysiske rammer, men flere elever giver udtryk for, at de savner mere plads, ligesom de ville være rart med mere tidssvarende toiletter. Skolen står overfor en større renovering de kommende år, og nye toiletter står øverst på listen.

Opfølgning

Af undersøgelsen fremgår det, at eleverne overordnet set er glade, trygge og tilfredse med skolen, men at der er enkelte punkter, som kan udvikles og forbedres.

  • Fysiske aktiviteter i undervisning: 0.-5. klasse har en oplevelse af fysiske aktiviteter i undervisningen, mens dette savnes blandt 6.-9. klasse. Vi vil i det kommende skoleår have opmærksomhed på dette aspekt i undervisningen. 
  • De fysiske rammer: som nævnt ovenfor står skolen i de kommende år overfor en større renovering, som vil give bedre indeklima og på sigt nye toiletter.